неделя, 19 януари 2014 г.

Общуване и социално взаимодействие при запознанствоEлементи на общуването и социалното взаимодействие  при запознанство

Георги Павлов – бакалавър по психология

Представянето е началото на всяко едно запознанство. От него зависи това дали човек ще е приет или отхвърлен в дадена среда, група, общност или междуличностно  взаимоотношение.
Независимо от това дали разговорът е служебен, по бизнес или просто в междуличностен контакт представянето е задължителен елемент при запознанство, особено когато участниците в контакта не се познават предварително.

                                                Художник: Георги Павлов
·        ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРEДСТАВЯНЕ:
При представянето трябва да се изхожда  от два основни прин­ципа:
1.    Ясно произнасяне на името, фамилията и другите сведения, които трябва да бъдат съобщени;
2.    Използването на форми на представяне, които съответстват на вида на срещата и на създадената актуална ситуация;
·      РЕД НА ПРЕДСТАВЯНЕ
Запознаването на гостите е задължение на домакините. Според етикецията, ако някой е дошъл с човек, когото домакините не познават, то дошлият трябва да представи на присъстващите своя придружител или придружителка. По време на официални приеми или бизнес срещи се използва изразът „Разрешете да Ви представя...”, като на предсставяния предварително му е съобщено на кого ще бъде представен.
При домашните събирания и партита процедурата е по-различна. Представянето става, като се посочва вски един от непознатите и се казва името му.
При представянето човека се назовава така, както е желателно околните да се обръщат към него. Добре е да бъдат съобщени и якои сведения за него, които да подпомогнат по-нататъшното общуване.
Когато става дума за роднини биха могли да бъдат представени, като се спомене роднинската връзка, която имат с този който ги представя – брат, сестра, братовчед и т.н.
При редица официални случаи е прието да се съобщават титлите и званията на предс­тавяните. Това е важно за уста­новяване на делови контакти. Различават се военни, дип­ломатически, църковни и научни звания. (В някои страни на официални приеми се посочват и благородническите титли, например: барон, княз и пр.) При съобщаването на званието малкото име на неговия притежател може да се изпусне. Например: „Разрешете да ви представя генерал-майор Иванов." Но ако е очевидно, че хората, които биват представяни, в бъдеще ще се обръщат един към друг със собственото и фамилното име, е добре да им се ка­же: „Академик Иван Василев." Научната степен също е титла. 

                                           Художник: Георги Павлов

В обичайното ежедневно общуване човек можем да се предста­ви и сам, докато посредничеството на трето лице е задължи­телно само при официални случаи. Достатъчно е да се ка­же името и фамилията си и да очертаем с няколко думи характера на своите занимания.
Когато човек е на гости или на прием, е по-добре да бъде пред­ставен от домакинът или някой общ познат. Но ако се налага да започне с някого разговор, а няма кой да го предста­ви се налага да направи това сам.
Думата „Здравейте..." с добавяне на името на новия поз­нат е традиционният и напълно коректен отговор при фор­малното представяне.
Протоколът изисква след като са представили госта, при положение че е мъж, той трябва леко да се поклони, а жената да кимне бавно, с достойнство, но без надменност, гледайки в очите този, с когото се запознава. В случай че са седнали, мъже­те задължително стават, независимо дали ги запознават с мъж или с дама.
Жената става само тогава, когато се запознава с по-възрастна от нея или с твърде уважаван мъж, или когато иска да покаже, че е особено предразположена към човека срещу нея. В останалите случаи е достатъчно да се усмихне или приятелски да кимне с глава. 

                                                    Художник: Георги Павлов

При представянето не е задължително да се  протяга ръ­ка за здрависване. Но не е излишно да се помни, че пър­ви подава ръка този, на когото представят непознатия.
По принцип при запознаване с мъж, жената първа подава ръ­ка. Така постъпва и началникът с подчинения си, по-въз­растният с по-младия (правилото се отнася и за хора, които отдавна се познават). Обикновено ръкуването се съпровожда от стан­дартни реплики: „Много ми е приятно", „Радвам се да ви видя".
Жената не е задължена да подава ръка на мъжа, но ако той първи го е сторил, тя трябва да я поеме. Ако са  представили човек, за когото много сте слушали и за среща с когото сте мечтали, можете да кажете нещо от рода: „Изключително се радвам да се запознаем" и да добавите някакви други думи, които обясняват пови­шения ви интерес към него.

                                                  Художник: Георги Павлов
Необходимо е да се спазват някои общи правила при представянето:
·        по-младият се представя на по-възрастния;
·  човекът, който заема по-скромно положение в об­ществото, се представя на по-известния и влияте­лен човек;
·        новодошлият се представя на събралите се;
·   мъжът винаги бива представян на жената (освен в случаите, когато е държавен глава, член на кралско семейство или църковен йерарх);
·        ергенът се представя на женения мъж.
·   Представянето на двама непознати един на друг става в съответствие с установените правила.
·    В офи­циални случаи трябва да се назоват титлите и званията на човека, когото представяте.
·        Ако се представят един на друг хора на еднаква възраст, с еднакъв социален статус и пол, то първо се представя на по-непознатия вашият по-добре познат.
·        Представянето на роднините си на оста­налите е знак за уважение.
·   На гости или на прием едно от задълженията на дома­кина (домакинята) е да представи поканените. Ако те са прекалено много, не бива да се очаква, че всички ще бъдат представени един на друг. Но тогава е необходимо да се отдели специално внимание на най-почетните гости.


                              Художник: Георги Павлов

ФОРМИ НА НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

Невербалната комуникация /езикът на тялото/ е процес, в който хората чрез разменени неречеви сигнали и конкретно организиране на пространството общуват, разбират се и се запознават без думи.  Жестовете на ръцете, пръстите, главата и тялото  представляват голяма част от невербалната комуникация. Те могат да изразяват указание, покана или агресивни намере­ния. Мимиките също са невербални знаци.
Характерното за невербалните знаци е, че в голяма степен повечето от тях не се осъзнават в мо­мента на предаването и приемането им, не стават факт на съзнанието, но те влияят на начина, по който се приема цялостно предаваното в момента вербално съобщение. Невербалната комуни­кация е предпоставка за създаване на едно или друго отношение към съобщението и към изпраща­щия го.
Форми на невербална комуникация са :
  • Език на тялото - изразни или комуникационни възможности на човешкото тяло. Тук спадат няколко форми на телесните промени в:
1. лице,израз, мимика;
2. жестикулация, предимно с ръцете;
3. движение с цялото тяло – приближаване, отбягване, обръщане на гръб, поза;
4.афективно обусловени вегетативни промени – побледняване, изчервяване, преглъщане, задъхване, тремор, разширение на зениците и др.
5. чистоплътност, респективно занемареност на външността;
6. фризура, респективно редовно бръснене, брада, мустаци и др.,грим, маникюр;
7. облекло и аксесоари към облеклото: очила, бастуни, чадъри, чанта, медали, значки, накити, оръжия, лула, цигари и др.
Манипулирането  с някои леки предмети – например запалване на цигарата при затруднение, използване на носна кърпа и др. също е част от невербалната комуникация
Комуникационни възможности на времето се проявяват чрез точността, с която човек се отзовавава на покани, срещи, събрания и чрез която показва зачитане на хората, с които общуваме.
Пристигането например много по-рано говори, че с нетърпение се очакват въпросните хора, а закъснението, според това колко е голямо, също може да се тълкува по различен начин, както и стриктното явяване на минутата.
Фиксирането на срещи в некръгли часове, например в 16:05 или 09.25 ч. говори, че въпросният човек цени всяка минута от времето си. По-друга интерпретация добива закъснението, респективно подраняването, на особено точни лица.
Пространството като комуникационна невербална възможност не е без значение как едно лице ще се разположи по отношение на друго, т.е. на какво разстояние от него ще застане.
Установява се, че човек обикновено запазва едно близко пространство около себе си и в този “запазен периметър” допуска да влизат само най-близки и съвсем близки хора.

                                             Художник: Георги Павлов

ЗНАЧЕНИЕТО И ПОСЛАНИЯТА НА ЖЕСТОВЕТЕ:
·        взаимно притиснатите ръце с дланите отгоре-  успокояване;
·    опрените в хълбоците ръце с изнесени настрани лакти - наличието на заповеднически  тип   и   за   агресивност;
·     кръстосаните зад главата ръце могат да свидетелствуват за   отмора   и   разпускане, но също така и за   надменност;
·  осъдително протегнатите показалци към партньора са сигурен знак за надмощие и офанзивност;
·        кръстосаните зад гърба ръце показват превъзходство;
Основните правила на етикет при запознаване са свързани с проявата на интерес към отсрещната страна. Би било добре да се покаже, че вниманието е насочено към човека които ива представен. Добре е той да бъде погледнат в очите и да бъде поздравен любезно. При представянето е добре думите да се произнасят отчетливо и ясно. Етикетът и поведението при запознанство има свои правила. те са строго характерни за различните нации и култури, както и за бизнес средата. Преди среща и предстоящо запознанство добре е човек да е запознат с тях.

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА:
Аргайл, М. и др. Анатомия на човешките отношения, София, 1989
Ефтимова, А. Ефективна невербална комуникация, Сиела, 2008Илиев, В. Общуването, София, 2003
Илиева, Л., Делово общуване в бизнеса, ИНФОРМА, София., 199

Няма коментари:

Публикуване на коментар